Artykuły

TRANSFER GRATIS

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin promocji – Transfer GRATIS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „TRANSFER GRATIS”, zwanej dalej Promocją, jest Agencja Turystyczna SUN&SAND TRAVEL Jakub Krasny z siedzib a w Krakowie ul Mackiewicza 25/13

2. Promocja ma charakter ogólnopolski i trwa od 01 grudnia 2014 do 30 września 2014. 

3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie biura przez cały czas trwania promocji.
4. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
ZASADY PROMOCJI
1. W Promocji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Warunkiem udziału w Promocji są: dokonanie i opłacenie rezerwacji w terminach wyznaczonych przez organizatora oraz wyrażenie chęci udziału i akceptacja regulaminu promocji
3. Uczestnik w ramach promocji do zawieranej rezerwacji otrzyma upominek w postaci transferu na trasie:
a. KRAKÓW - BALICE - KRAKÓW do rezerwacji za minimalną kwotę 6000 zł
dla maximum 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku do 12 lat. W przypadku innej kombinacji wiekowej i ilościowej uczestników konieczna jest konsultacja z przewoźnikiem i naliczenie dopłaty za transfer.
4. Uczestnik zobowiązany jest do podania adresu wyjazdu na terenie Krakowa oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego celem kontaktu z kierowcą

Balice gratis

5. Promocja jest organizowana w ramach działań marketingowych SUN&SAND TRAVEL, nie jest zależna od organizatorów z którymi SUN&SAND TRAVEL współpracuje i może być łączona z akcjami promocyjnymi poszczególnych organizatorów.
6. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez SUN&SAND TRAVEL.
7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
8. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
9. Transfer realizowany jest przez firmę zewnętrzną, został zakupiony i odsprzedany klientowi biorącemu udział w promocji za 1zł. SUN&SAND TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za realizację transferu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji bez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestników.
2. Uczestnicy Promocji są zobowiązane do osobistego odbioru nagrody w Biurze Sprzedaży SUN&SAND TRAVEL w Krakowie ul Mackiewicza 17 od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, po całkowitym opłaceniu rezerwacji.
3. Odpowiedzialność SUN&SAND TRAVEL wobec Uczestnika promocji jest ograniczona do wysokości wartości kwoty za przejazd.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Agencja Turystyczna SUN&SAND TRAVEL w Krakowie ul Mackiewicza 25/13. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie promocji pod nazwą "TRANSFER GRATIS". Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

WARUNKI ŚWIADCZENIA TRANSFERU
1. Godziny wyjazdu są ustalane indywidualnie i są zróżnicowane dla każdego klienta ze względu na odległości dojazdów, nie mniej jednak zawsze dojazd na lotnisko jest na co najmniej 2h przed odlotem.
2. Brak przybycia Klienta w miejsce wyjazdu powyżej 20 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z przejazdu.
3. W zależności od ilości pasażerów przejazd odbywa się samochodem osobowym, samochodem typu van, mikrobusem lub autokarem.
4. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości określonej przepisami linii lotniczych (bagaż zasadniczy + bagaż podręczny). Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i sprzętu sportowego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu z przewoźnikiem. Przewoź wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu. Sprzęt narciarski i turystyczny musi być zapakowany do przeznaczonych w tym celu opakowań, tak by nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów jak i nie powodowały uszkodzeń pojazdu oraz zgłoszony na dzień przed wyjazdem
5. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby od 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
6. Dzieci, zgodnie z kodeksem drogowym, muszą być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika bezpłatnie. Klient może użyć własnego fotelika - w tym przypadku przechowanie fotelika do powrotu Klienta jest bezpłatne.
7. Na transfer powrotny Klient ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie po opuszczeniu hali przylotów (powiadomienie sms, telefonem na nr alarmowy do kierowcy o odebraniu bagażu i wyjściu przed halę). W przypadku zdarzeń losowych (w szczególności zagubienie bagażu) Klient jest zobowiązany powiadomić przewoźnika o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku informacji bądź kontaktu z Klientem maksymalny czas oczekiwania wynosi 45 minut w przypadku transferu indywidualnego, a 30 minut w przypadku transferu zbiorowego.
8. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem auta przewoźnika prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24h podany przez SUN&SAND TRAVEL. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
9. Samochody którymi odbywa się transfer oznaczone są logotypem z nazwami stron www przewoźnika, lub uczestnikowi zostają dokładnie poinformowane numery rejestracyjne pojazdu.
10. Przewoźnik ubezpiecza pasażerów od NNW podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.
11. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.
12. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient
a. Nie przestrzega regulaminu przewozu.
b. Znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
c. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
13. Przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
a. Z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie
b. Z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
14. Transfer spod domu odbywa się dla min 2 osób z jednego adresu, w innym przypadku naliczana jest opłata, każdorazowo ustalana indywidualnie z klientem w zależności od przejechanych kilometrów.
15. Transfery mogą być wykonywane w sposób łączony, np. pod dom podjeżdża samochód osobowy który zawozi do busa lub autokaru zmierzającego na lotnisko (tylko w przypadku większej ilości osób na jeden transfer).

Nowości

Zobacz więcej

Kontakt

Sun & Sand Travel
Ul. Mackiewicza 17
31-214 Kraków
509 616 940 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
pon - sob 10:00 - 20:00
niedziela 10:00 - 17:00

tel. 12 341 52 02
Administratorem Państwa danych jest Biuro Podróży Sun & Sand Travel z siedzibą przy ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków, które udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu. Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych